Sản phẩm

TERA 100

Tải trọng: 950 kg

TERA 190

Tải trọng: 1,9 tấn

TERA 230

Tải trọng: 2,3 tấn

TERA 240

Tải trọng: 2,4 tấn

TERA 240S & TERA 240L

Tải trọng: 2,4 tấn

TERA 250

Tải trọng: 2,4 tấn